Palvelun käyttöehdot

Yleistä

Näitä käyttöehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Easoft Kodinpro Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) KodinPro-palvelun käyttöön verkkosivuilla www.kodinpro.fi sekä KodinPro-mobiili- applikaatioissa (yhdessä ”Palvelu”).

KodinPro® on palvelu, jossa [yhdistetään Yritys ja Asiakas palvelun alle ja tarjotaan Yrityksen kodin -ja vapaa-ajan asumiseen liittyviä palveluja]. Palveluun saattaa sisältyä toimintoja tai ominaisuuksia, joiden käyttöön sovelletaan näiden Ehtojen lisäksi Palvelussa erikseen ilmoitettuja sääntöjä ja ohjeita, joita käyttäjä on velvollinen näiden Ehtojen lisäksi noudattamaan.
Palvelun käyttäminen on käyttäjälle maksutonta, mukaan lukien tuotteiden ja/tai palveluiden kokeileminen, ellei toisin etukäteen ilmoiteta.

2. KÄYTTÖOIKEUS JA REKISTERÖITYMINEN KÄYTTÄJÄKSI

Käyttäjäksi voi rekisteröityä soveltuvan lain mukaan täysi-ikäinen yksityishenkilö (kuitenkin vähintään 17-vuotias). Rekisteröitymällä käyttäjäksi, lataamalla Palvelun mobiiliapplikaation tai muutoin käyttämällä Palvelua henkilö hyväksyy nämä Ehdot, niihin liittyvän tietosuojaselosteen osoitteessa https://kodinpro.fi/rekisteriseloste/
ja sitoutuu noudattamaan niitä. Näiden Ehtojen hyväksymistä vastaan Palveluntarjoaja antaa käyttäjälle näissä Ehdoissa tarkemmin rajoitetun käyttöoikeuden käyttää Palvelua ja siihen liittyviä mobiiliapplikaatioita ja verkkosivustoa.

Käyttäjän tulee antaa itsestään rekisteröinnin yhteydessä pyydetyt tiedot totuuden- mukaisesti ja oikeina. käyttäjän tulee päivittämällä profiilinsa ilmoittaa tietojen muuttumisesta Palveluntuottajalle. Profiilissa kysyttäviä tietoja (esim. sukupuoli, syntymäaika) käytetään kampanjoiden kohdentamiseen ja osoitetietoja tarvitaan kampanjapakettien lähettämiseen.
Palveluun rekisteröitymisestä ei makseta käyttäjälle palkkaa. Rekisteröityminen ei luo työsuhdetta tai muuta edustussuhdetta Palveluntarjoajan ja käyttäjän eikä Palvelun- tarjoajan asiakkaiden (jäljempänä ”yritys”) ja käyttäjän välille.
Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näiden Ehtojen mukaisia oikeuksia tai velvol- lisuuksia kolmannelle ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Palvelun- tarjoajalla on oikeus ilman eri suostumusta siirtää oikeutensa ja velvollisuutensa tai niiden osan kolmannelle osapuolelle yritys- tai liiketoimintakaupan tai muun vastaavan liiketoimin- nallisen järjestelyn yhteydessä sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta Palvelussa.

3. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VELVOITTEET

Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä, näitä Ehtoja ja mahdollisia muita Palvelussa ilmoitettuja erityisiä sääntöjä ja ohjeita. käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisiin toimenpiteisiin. käyttäjä vastaa siitä, etteivät hänen käyttämänsä laitteet tai ohjelmistot aiheuta haittaa Palveluntarjoajalle, Palvelulle tai muille Palvelun käyttäjille.

Käyttäjä saa rekisteröidyttyään henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjä
on velvollinen pitämään tunnukset salaisina ja vastaa itse tunnuksillaan tapahtuvasta Palvelun käyttämisestä ja mahdollisista väärinkäytöksistä. Jos käyttäjä epäilee tunnuksiensa joutuneen vääriin käsiin, käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi Palveluntarjoajalle.

Käyttäjälla on oikeus milloin tahansa halutessaan irtisanoutua Palvelusta ilmoittamalla siitä ylläpidolle kirjallisesti.

4. OIKEUDET PALVELUN SISÄLTÄMÄÄN MATERIAALIIN

Palvelun sisältämä materiaali on suojattu tekijänoikeuksilla, tavaramerkeillä tai muilla immateriaalioikeuksilla sekä Suomessa että ulkomailla. KodinPro on rekisteröity tavara- merkki, jota ei saa käyttää ilman Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet (mukaan lukien, omistusoikeudet, tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet, malli- oikeudet ja muut immateriaalioikeudet), Palveluun ja sen sisältämään materiaaliin kuuluvat Palveluntarjoajalle, lisenssinantajille ja/tai yhteistyökumppaneille eikä materiaalista saa valmistaa kappaleita eikä saa käyttää eikä levittää tai muutoin saattaa yleisön saataviin ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään.
Palvelun myyminen tai välittäminen eteenpäin kolmannelle osapuolelle ilman sopimusta Palveluntarjoajan kanssa on ehdottomasti kiellettyä.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle kaikki kulut ja vahingot, jotka aiheu- tuvat Palveluntarjoajaa tai sen työntekijää vastaan esitetyistä vaatimuksista, jos nämä vaatimukset johtuvat käyttäjän käyttöehtojen vastaisesta Palvelun käytöstä tai käyttäjän kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaamisesta.

5. PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VELVOITTEET

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää tai lopettaa Palvelun tarjoaminen taikka muuttaa Palvelua harkintansa mukaan ilman etukäteistä ilmoitusta.
Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa käyttäjä Palvelusta milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta. Mikäli rekisteröitynyt käyttäjä ei kirjaudu Palveluun puolen vuoden aikana, Palvelun- tarjoajalla on oikeus poistaa käyttäjä ja kaikki käyttäjää koskevat tiedot mukaan lukien saavutetut edut ja palkinnot Palvelusta.

Palveluntarjoaja pyrkii jatkuvasti kehittämään Palvelua ja pidättää oikeuden milloin tahansa tehdä muutoksia Palveluun.

6. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUT JA MATERIAALI

Palvelu voi sisältää linkkejä internetsivustoille ja palveluihin, joita hallitsevat kolmannet osapuolet, sekä sisältää kolmansien osapuolten toimittamaa ja/tai omistamaa materiaalia. Palvelu voi myös mahdollistaa materiaalin lähettämisen kolmansien osapuolten palveluihin. Kolmansien osapuolten ylläpitämien internetsivustojen, palveluiden ja/tai sisällön käyttöön sovelletaan erillisiä kyseisten palveluntarjoajien käyttö-, lisenssi- ja muita ehtoja, jotka ovat saatavilla kyseisistä palveluista. Palveluntarjoaja ei voi vaikuttaa kyseisten palveluiden käyttö- tai muihin ehtoihin, eikä siten vastaa käyttäjille näiden palveluiden käytöstä tai näiden palve- luiden käyttöehtojen noudattamisesta tai toteuttamisesta. Mikäli käyttäjällä on ongelmia tai kysymyksiä kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin liittyen, pyydämme käyttäjää ystäväl- lisesti olemaan ensisijaisesti yhteydessä suoraan kyseiseen sopimusyritykseen.
Näitä Ehtoja sovelletaan (ensisijaisesti, mikäli ei erikseen kielletty) muiden mahdollisten ohjel- misto- tai laitelisenssiehtojen lisäksi, jotka käyttäjän on hyväksyttävä voidakseen käyttää Palvelua. Tällainen on esimerkiksi käyttäjän käyttämän laitteen käyttöjärjestelmän tai mobiili- applikaatiokaupan käyttäjälisenssi.

7. TIETOSUOJA JA TIETOTURVA

Palveluntarjoaja käsittelee käyttäjien henkilötietoja KodinPro-rekisterissä henkilötietolain- säädännön sallimin ja velvoittavin tavoin, Palveluntuottajan rekisteriselosteen mukaisesti. Palveluntarjoaja vastaa riittävien keinojen varmistamisesta, jotta Palvelun ja käyttäjien henkilötietojen sekä muiden tietojen tietoturva olisi riittävällä tasolla, ja jotta käyttäjien henkilötietojen sekä muiden tietojen riittävästä oikeellisuudesta voidaan varmistua. Palvelun- tarjoaja käyttää lukuisia tekniikoita varmistaakseen tietoturvan riittävyyden, ja kaikki Palvelun- tarjoajan Palvelun tuottamiseen käyttämät tietojärjestelmät on suunniteltu mahdollistamaan käyttäjien yksityisyys. Oletusarvoisesti mikään Palveluun tallennettu tieto ei ole ulkopuolisten yleisesti saatavilla. Mikään internetiin liitetty järjestelmä ei kuitenkaan ole absoluuttisen tieto- turvallinen. Palvelun käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Palvelun käyttäjä vastaa myös Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajille tai kolmansille.
Palveluntarjoaja ei oletusarvoisesti luovuta mitään henkilötietoja kolmansille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa kolmansille osapuolille palvelun toteuttamiseksi, sekä käyttäjän pyynnöstä tai luvalla.
Palveluntarjoaja voi luovuttaa kolmansille osapuolille käyttäjiä koskevia anonymisoituja tietoja, joista yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa.

7. RIITAISUUDET JA NIIDEN KÄSITTELY

Palvelutarjoajan ja Yrityksen sopimuksen tulkinnassa sovelletaan kauppalakia. Mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan Yeoman Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.

8. KÄYTTÄJÄN TUOTTAMA SISÄLTÖ PALVELUUN

Käyttäjä voi Palvelussa muun muassa osallistua keskustelufoorumilla käytävään keskusteluun, laatia raportteja, ladata Palveluun itseensä liittyviä valokuvia tai videoita taikka tuottaa muuta aineistoa tai materiaalia Palveluun (jäljempänä ”Sisältö”). Kaikki käyttäjän Palveluun tuottama Sisältö voi näkyä Palvelussa julkisesti, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Asiakkaalla on myös oikeus hyödyntää käyttäjän Palveluun tuottamaa Sisältöä muun muassa omassa markkinoin- nissaan. käyttäjän ei tule tuottaa Palveluun mitään liikesalaisuuksia sisältävää tai muuta salassa pidettävää Sisältöä.

Käyttäjä myöntää Palveluntarjoaja oikeuden editoida, valmistaa kappaleita ja julkaista tai saattaa muutoin yleisön saataville sekä hyödyntää markkinointiin tai muutoin kaupallisessa tarkoituksessa, muuttamattomana tai muutettuna, kaiken Sisällön, jonka käyttäjä tuottaa Palveluun. Sanottu oikeus on ajallisesti, maantieteellisesti ja teknisesti rajoittamaton. Palvelun- tarjoajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta käyttää sanottuja oikeuksiaan.

Käyttäjä sitoutuu olemaan tuottamatta Palveluun lain tai hyvän tavan vastaista taikka muuten sopimatonta, loukkaavaa tai herjaavaa Sisältöä. käyttäjä sitoutuu myös olemaan tuottamatta Palveluun Sisältöä, joka loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia, kuten tekijän- oikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia. Jos käyttäjä toimittaa Palveluun kuvia tai videoita, käyttäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että kuvissa tai videoissa näkyvät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa kuvien tai videoiden sanottuun käyttöön. Mikäli kuvaaja on kolmas taho, tulee käyttäjän saada myös kuvaajalta suostumus. käyttäjä sitoutuu lisäksi olemaan tuotta- matta Palveluun Sisältöä omassa kaupallisessa tarkoituksessaan.

Käyttäjä vastaa Palveluun tuottamastaan Sisällöstä ja erityisesti siitä, ettei Sisältö loukkaa kolmansien oikeuksia. Palveluntarjoajalla on oikeus olla julkaisematta tai poistaa Palvelusta näiden Ehtojen vastainen tai muutoin lainvastainen Sisältö. Palveluntuottajalla voi käyttäjän lisätessä näiden Ehtojen vastaista Sisältöä Palveluun olla myös oikeus luovuttaa käyttäjän henkilötiedot lain mukaan toimivaltaiselle viranomaiselle. käyttäjä sitoutuu korvaamaan mahdolliset vahingot, jotka Palveluntarjoajalle tai kolmannelle aiheutuvat käyttäjän näiden Ehtojen vastaisesta Sisällön tuottamisesta Palveluun.

9. TAKUU JA VASTUUNRAJOITUS

Palveluntarjoaja pyrkii varmistamaan Palvelun virheettömän toiminnan, mutta ei takaa Palvelun virheettömyyttä, soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen eikä keskeytyksetöntä ja jatkuvaa toimintaa. Palveluntarjoaja ei vastaa Verkkopalveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai palvelukohtaisista ehdoista muuta johdu.
Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaiden toiminnasta, eivätkä Palvelun kautta tuotteitaan, palveluitaan tai aineistoaan esittelevät asiakkaat toimi palveluntarjoajan lukuun. Kukin asiakas vastaa omasta markkinoinnistaan ja aineistostaan.

5. PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VELVOITTEET

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää tai lopettaa Palvelun tarjoaminen taikka muuttaa Palvelua harkintansa mukaan ilman etukäteistä ilmoitusta.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa käyttäjä Palvelusta milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta. Mikäli rekisteröitynyt käyttäjä ei kirjaudu Palveluun puolen vuoden aikana, Palvelun- tarjoajalla on oikeus poistaa käyttäjä ja kaikki käyttäjää koskevat tiedot mukaan lukien saavutetut edut ja palkinnot Palvelusta.

Kaikki Palvelussa esiintyvät tiedot on tarkoitettu ainoastaan informatiivisiin tarkoituksiin,
eikä tällaisia tietoja tule käsittää lääketieteellisenä, juridisena, kaupallisena, sijoitus- tms. neuvontana. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tietojen tai materiaalin soveltu- vuudesta käyttäjien tai muiden henkilöiden tarpeisiin eikä niiden tai käyttäjien suositusten perusteella tehdyistä toimista, kuten osto-, myynti-, investointi- tai muista päätöksistä tai toimista mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaan tuotteista tai palveluista, joita käyttäjä voi Palvelun välityksellä saada kokeiltavakseen, eikä mahdollisista vahingoista, joita kokeilemisesta voi aiheutua.
Palveluntarjoaja ei korvaa Palvelun käyttämisestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja tai vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet Palveluntarjoajaa tai asiakasta koskevasta ylivoimaisesta esteestä. Välittömien vahinkojen osalta korvauksen yläraja on 100 euroa, ellei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Palveluntarjoaja vastaa Palveluun liittyvistä takuuasioista yksin, mutta mikäli Palvelu rikkoo
lakiin perustuvaa tai Palveluntarjoajan yksiselitteisesti antamaa takuuta, voi käyttäjälla olla lisäksi oikeus mobiiliapplikaatiokaupan ylläpitäjän tarjoamaan hyvitykseen kyseisen applikaatio- kaupan käyttö- ja takuuehtojen mukaisesti.

10. MUUTA

Tietyillä kolmansilla osapuolilla (kuten mobiiliapplikaatiokauppojen palveluntarjoajat, esim. Apple) on oikeus itsenäisesti valvoa näiden Ehtojen toteutumista. käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Palvelun tarjoaa ja Palvelua ylläpitää Palveluntarjoaja yksin, eivätkä mobiili- applikaation lataamiseen käytettävien sovelluskauppojen ylläpitäjät vastaa mobiiliapplikaa- tioiden sisällöstä, toiminnasta, ylläpidosta tai päivittämisestä.

Sopimus Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välillä voidaan päättää välittömin vaikutuksin, mikäli toinen osapuoli rikkoo sopimusta olennaisella tavalla. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät näissä Ehdoissa tarkoitetut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuuta viestinnässä sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä.
Palveluntarjoaja voi ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä Ehtoja. Palveluntuottaja informoi Palvelun käyttäjiä näiden Ehtojen muutoksista Palvelun yhteydessä. Palvelun käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi jatkamalla Palvelun käyttöä tai nimenomaisella hyväksymistoimella. Käyttäjän tulee lopettaa Palvelun käyttö, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita Ehtoja. Koska Palveluntarjoaja voi aika ajoin tehdä muutoksia Ehtoihin, tulee Palvelun käyttäjien säännöllisesti tutustua näihin Ehtoihin muutosten havaitsemiseksi.

Palveluun, näihin Ehtoihin ja muihin Palveluun liittyviin sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Näihin Ehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamiin palveluihin, palvelukohtaisiin ehtoihin, tietosuojaselosteeseen sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn muuhun sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin.

Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa, mikäli osapuolet eivät pääse erimielisyydestä sovinnolliseen ratkaisuun, ja ellei pakottavasta kuluttajan hyväksi sovellettavasta lainsäädännöstä muuta seuraa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.
Important notice! Apple or any other service provider of the application stores used for downloading the mobile application are not sponsors or responsible for the contents, operation, maintenance or updating of the Service’s mobile applications.
Tärkeää! Apple tai kukaan muu mobiiliapplikaatioiden latauksia tarjoava taho eivät sponsoroi tai ole millään tapaa vastuussa mahdollisista kilpailuista, palvelun ylläpidosta ja päivittämisestä.

11. YHTEYSTIEDOT

Kaikki Palvelua koskevat tiedustelut tulee tehdä ensisijaisesti seuraavia yhteystietoja käyttäen:
Easoft Kodinpro Oy/KodinPro Yhteyshenkilö: Jari Parviainen jari@easoft.fi