Huolellisesti tehty sähkösuunnitelma takaa huolettoman asumisen

Hyvin laadittu sähkösuunnitelma on tärkeä tekijä asumisen mukavuuden ja rakennuksen toimivuuden kannalta.

Sähkösuunnitelma

Sähkösuunnitelma on olennainen osa rakennussuunnitelmaa, joka keskittyy sähköjärjestelmän suunnitteluun ja asennuksiin. Se sisältää yksityiskohtaiset tiedot sähköasennusten sijoittelusta, kytkennöistä ja tarvittavista komponenteista. Hyvin laadittu sähkösuunnitelma on tärkeä tekijä asumisen mukavuuden ja rakennuksen toimivuuden kannalta.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Sähkösuunnitelman avulla määritellään paikat erilaisille sähköasennuksille, kuten valopisteille, valokatkaisijoille, sähköpistokkeille, kytkimille ja pääkeskuksille. Suunnitelman avulla varmistetaan, että sähköasennukset ovat oikein mitoitettuja ja sijoitettuja, jotta ne täyttävät turvallisuusmääräykset ja toimivat tehokkaasti. Suunnitelman avulla voidaan myös optimoida sähköjärjestelmän toiminta ja energiatehokkuus.

Sähkösuunnitelma huomioi rakennuksen eri tilat ja niiden käyttötarkoitukset. Esimerkiksi keittiössä ja kylpyhuoneessa on erityiset vaatimukset sähköasennuksille ja suunnitelmassa otetaan huomioon näiden tilojen tarpeet. Sähkösuunnitelmassa otetaan huomioon valaistuksen suunnittelu, jotta eri tiloissa on riittävästi valoa ja valaistus on miellyttävää ja toimivaa.

Sähkösuunnitelma tehdään yleensä sähkösuunnittelijan toimesta, jolla on ammattitaito ja osaaminen sähköjärjestelmien suunnittelusta ja asennuksesta. Suunnittelija ottaa huomioon asiakkaan tarpeet ja toiveet sekä voimassa olevat sähköalan määräykset ja standardit. He käyttävät suunnitelman laadinnassa erilaisia työkaluja ja ohjelmistoja, jotka auttavat tarkkaan laskentaan ja suunnitteluun.

Hyvin laadittu sähkösuunnitelma mahdollistaa sujuvan ja toimivan sähköjärjestelmän rakentamisen. Se auttaa välttämään virheitä ja puutteita sähköasennuksissa, mikä parantaa kiinteistön turvallisuutta ja käyttömukavuutta. Sähkösuunnitelman noudattaminen ja toteuttaminen ammattitaitoisesti varmistavat, että sähköjärjestelmä täyttää tarvittavat standardit ja säädökset.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Mitä sähkösuunnitelmaan sisältyy?

Sähkösuunnitelmaan sisältyy useita eri osa-alueita, jotka ovat tärkeitä sähkö- ja valaistusjärjestelmien toteuttamisessa. Alla esimerkki sähkösuunnitelman sisällöstä:

Sähköasennusten sijoittelu: 

Suunnitelmassa määritellään sähköasennusten, kuten valaisinpisteiden, valokatkaisijoiden, pistorasioiden ja kytkinten, sijainti eri tiloissa. Jokaiselle tilalle määritellään tarvittavat sähköliitännät ja kytkennät.

Kaapelointi ja johdotus:

Suunnitelmassa kuvataan, miten sähköjohdot ja kaapelit kulkevat rakennuksen eri osissa. Se sisältää tiedot kaapelin tyyppiin, halkaisijaan ja sijoitteluun liittyen.

Pääkeskus ja jakokeskukset:

Suunnitelmassa määritellään pääkeskuksen ja mahdollisten jakokeskusten sijainti, koko ja tarvittavat komponentit. Tämä sisältää tiedot esimerkiksi kytkimistä, sulakkeista, katkaisijoista ja mahdollisista maadoitusjärjestelmistä.

Valaistussuunnitelma: 

Suunnitelmassa määritellään valaistusjärjestelmän toteutus eri tiloissa. Se sisältää tiedot valaistus pisteiden sijainnista, valaistusvoimakkuudesta, valaisimien tyypistä ja kytkentä tavoista.

Käyttötarpeet ja erikoisjärjestelmät: 

Suunnitelmassa otetaan huomioon asiakkaan erityistarpeet, kuten erikoisvalaistus, kodin erilaiset älyjärjestelmät, turvajärjestelmät tai muut erikoisratkaisut. Näiden järjestelmien suunnittelu ja toteutus sisällytetään sähkösuunnitelmaan.

Kytkentäkaaviot ja piirustukset: 

Suunnitelma sisältää kytkentäkaaviot ja piirustukset, jotka havainnollistavat sähköasennusten kytkennät ja kaapeloinnin rakennetta. Nämä piirustukset auttavat sähköasentajia ymmärtämään ja toteuttamaan suunnitelman mukaiset asennukset.

On tärkeää, että sähkösuunnitelma laaditaan ammattitaitoisen sähkösuunnittelijan toimesta, joka tuntee sähköalan määräykset ja standardit. He varmistavat, että suunnitelma vastaa asiakkaan tarpeita ja että sähköasennukset toteutetaan turvallisesti ja tehokkaasti. 

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Miten sähkösuunnitelma laaditaan?

Sähkösuunnitelman laatimisessa noudatetaan yleensä seuraavia vaiheita:

 1. Tarvekartoitus: 

Ensimmäisessä vaiheessa sähkösuunnittelija kartoittaa yhdessä kiinteistön käyttäjien kanssa sähköjärjestelmän tarpeet ja vaatimukset. Tämä sisältää keskustelun valaistus tarpeista, sähkölaitteiden sijoittelusta, pistorasioiden määrästä ja sijainnista sekä mahdollisista erityisjärjestelmistä, kuten turvajärjestelmistä tai älykoti teknologiasta.

 1. Rakennuspiirustusten tutkiminen: 

Sähkösuunnittelija tutkii kiinteistön rakennuspiirustukset ja arvioi niiden pohjalta, miten sähköasennukset voidaan integroida rakenteisiin ja tiloihin. Hän tarkastelee esimerkiksi pistorasioiden, valaisimien ja kytkinten sijoittelua eri tiloihin.

 1. Suunnittelutyö: 

Sähkösuunnittelija alkaa laatia sähkösuunnitelmaa, joka sisältää piirustukset, kaaviot ja tarvittavat tekniset tiedot. Hän määrittelee valopisteiden, pistorasioiden, valokatkaisijoiden ja muiden sähkökomponenttien sijainnit ja kytkennät eri tiloissa. Hän myös varmistaa, että suunnitelmat noudattavat sähköalan määräyksiä, turvallisuusstandardeja ja energiatehokkuusvaatimuksia.

 1. Tarkastelu ja hyväksyntä: 

Laadittu sähkösuunnitelma tarkastellaan ja käydään läpi yhdessä kiinteistön omistajan tai käyttäjän kanssa. Tavoitteena on varmistaa, että suunnitelma vastaa tarpeita ja toiveita sekä on käytännössä toteutettavissa. Tarvittaessa tehdään tarvittavia muutoksia ja täsmennyksiä suunnitelmaan.

 1. Asennuksen valvonta: 

Sähkösuunnittelija voi osallistua myös sähköasennusten valvontaan varmistaakseen, että suunnitelmat toteutetaan oikein ja turvallisesti. Hän voi tehdä tarkastuskäyntejä ja varmistaa, että asennukset vastaavat suunniteltuja ratkaisuja.

On tärkeää, että sähkösuunnitelman laatii pätevä ja ammattitaitoinen sähkösuunnittelija. Heillä on syvällinen ymmärrys sähköjärjestelmistä, sähkö turvallisuusvaatimuksista ja energiatehokkuudesta.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

 

Mitä hyötyä on sähkösuunnitelmasta?

Sähkösuunnitelman hyödyt ovat moninaiset ja vaikuttavat niin käyttömukavuuteen, turvallisuuteen kuin kustannuksiinkin. 

 1. Käyttömukavuus: 

Sähkösuunnitelman avulla voidaan optimoida sähköasennusten sijainti ja määrä kiinteistössä. Tämä takaa, että sähköpistokkeet, valokatkaisijat ja valopisteet sijoitetaan tarpeen mukaan ja niitä on riittävästi eri tiloissa. Sähkösuunnitelma varmistaa, että sähkölaitteiden käyttö on helppoa ja mukavaa.

 1. Turvallisuus: 

Sähkösuunnitelma varmistaa, että sähköasennukset noudattavat sähköturvallisuusmääräyksiä ja standardeja. Oikein sijoitetut ja asennetut sähköpistokkeet, valokatkaisijat ja muut sähkökomponentit vähentävät tulipaloriskiä ja sähköiskun vaaraa. Sähkösuunnitelma huomioi myös mahdolliset erikoisjärjestelmät, kuten turvajärjestelmät tai hätävalaistuksen.

 1. Energiatehokkuus: 

Sähkösuunnitelma voi sisältää energiatehokkaiden ratkaisujen suunnittelua, kuten led-valaistuksen käyttöä, liiketunnistimien asentamista tai kodin älyjärjestelmien yhdistämistä. Tämä auttaa säästämään energiaa ja alentamaan sähkölaskuja pitkällä aikavälillä.

 1. Kustannussäästöt: 

Hyvin suunniteltu sähköjärjestelmä voi tuoda kustannussäästöjä sekä rakennusvaiheessa että kiinteistön käytössä. Sähkösuunnitelma auttaa välttämään ylimääräisiä muutostöitä tai asennusvirheitä, jotka voivat aiheuttaa korjauskuluja myöhemmin. Lisäksi sähkösuunnitelman avulla on mahdollista kilpailuttaa sähköurakoitsijoita ja vertailla tarjouksia helpommin.

 1. Joustavuus ja tulevaisuuden tarpeiden huomioiminen: 

Sähkösuunnitelma ottaa huomioon nykyiset tarpeet, mutta myös tulevaisuuden tarpeet. Esimerkiksi asuintilojen muutostilanteissa, kuten remontoinnin yhteydessä, sähkösuunnitelma tarjoaa joustavuutta ja mahdollistaa helpommat muutokset sähköasennuksissa.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Sähkösuunnitelman hinta

Sähkösuunnitelman hinta voi vaihdella suuresti riippuen useista tekijöistä. Seuraavassa on joitakin tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa sähkösuunnitelman hintaan:

 1. Rakennuksen koko ja monimutkaisuus: Suuremman ja monimutkaisemman rakennuksen sähkösuunnitelman laatimiseen kuluu enemmän aikaa ja resursseja, mikä voi vaikuttaa hintaan. Esimerkiksi kerrostalojen tai suurten toimitilojen sähkösuunnitelmat voivat olla kalliimpia kuin omakotitalojen suunnitelmat.
 1. Suunnittelun laajuus: Sähkösuunnitelman hinta riippuu myös siitä, kuinka laaja suunnitelma on. Jos suunnitelmassa tarkastellaan vain perus valaistusta ja sähköpistorasioita hinta voi olla alhaisempi kuin silloin, kun suunnitelmaan sisällytetään erikoisjärjestelmiä, kuten turvajärjestelmiä tai älykoti teknologiaa.
 1. Muutosten määrä: Jos sähkösuunnitelmaan joudutaan tekemään useita muutoksia suunnitteluprosessin aikana, se voi lisätä kustannuksia. Siksi on tärkeää, että suunnitelma laaditaan huolellisesti ja että kaikki tarpeet ja toiveet otetaan huomioon alkuvaiheessa.
 1. Sähkösuunnittelijan pätevyys ja kokemus: Sähkösuunnitelman laatimiseen osallistuvan sähkösuunnittelijan pätevyys ja kokemus voivat vaikuttaa hintaan. Kokeneempi ja ammattitaitoisempi suunnittelija voi veloittaa korkeamman tuntihinnan kuin vasta-alkaja.

Sähkösuunnittelu maksaa keskimäärin noin 500 € – 2.300 € riippuen edellä mainituista seikoista ja asioista. Esimerkiksi omakotitalon sähkösuunnitelma voisi maksaa 750 euroa, mikäli se tehdään normaalilla kaavalla ilman erikoisjärjestelmiä.

On tärkeää ottaa huomioon, että jokainen projekti on yksilöllinen, ja siksi sähkösuunnitelman hinta tulee aina määritellä tapauskohtaisesti. Suositeltavaa on pyytää tarjous useammalta sähkösuunnittelijalta ja vertailla hintoja sekä palveluiden sisältöä ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.