LVI-suunnittelu

LVI-suunnittelu on tehdään asiantuntijoiden tekemänä, jotka ovat erikoistuneet LVI-järjestelmien suunnitteluun ja toimivuuden optimointiin. He ovat koulutettuja ja päteviä LVI-alan ammattilaisia, joilla on syvällinen ymmärrys LVI-järjestelmistä, niiden toiminnasta ja tarvittavista teknisistä vaatimuksista. 

LVI-suunnittelijat ovat asiantuntijoita 

LVI-suunnittelu on tehdään asiantuntijoiden tekemänä, jotka ovat erikoistuneet LVI-järjestelmien suunnitteluun ja toimivuuden optimointiin. He ovat koulutettuja ja päteviä LVI-alan ammattilaisia, joilla on syvällinen ymmärrys LVI-järjestelmistä, niiden toiminnasta ja tarvittavista teknisistä vaatimuksista.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

 

LVI-suunnittelijat työskentelevät yleensä yhteistyössä rakennusinsinöörien, arkkitehtien ja muiden alan ammattilaisten kanssa varmistaakseen, että LVI-suunnitelmat sopivat kiinteistön kokonaisvaltaiseen suunnitteluun.

LVI-suunnittelijat suunnittelevat järjestelmät, kuten lämmitys-, ilmanvaihto-, ilmastointi- ja vesihuoltojärjestelmät, ottaen huomioon kiinteistön erityistarpeet ja energiatehokkuustavoitteet. He valitsevat sopivat laitteet, kuten lämpöpumput, ilmanvaihtokoneet, putkistot ja säätöventtiilit, ja sijoittavat ne oikein kiinteistöön. 

Lisäksi he huomioivat eri järjestelmien integroinnin ja toimivuuden varmistaen, että ne toimivat saumattomasti yhdessä.

LVI-suunnittelu ovat tärkeä osa kiinteistön toimivuutta ja tehokasta LVI-järjestelmää. LVI-suunnitelmat auttavat varmistamaan, että kiinteistön lämmitys-, ilmanvaihto- ja vesihuoltojärjestelmät toimivat optimaalisesti ja täyttävät käyttäjien tarpeet. 

Tarkasti ja huolellisesti laaditut LVI-suunnitelmat ovat avainasemassa onnistuneen asennuksen, toiminnan ja ylläpidon kannalta.

LVI-suunnitelman laatiminen alkaa kiinteistön tarpeiden ja vaatimusten ymmärtämisestä. Suunnittelijat analysoivat rakennuksen ominaisuuksia, kuten koko, sijainti, käyttötarkoitus ja käyttäjämäärä. He ottavat huomioon myös paikalliset rakentamismääräykset, LVI-alan standardit ja energiatehokkuusvaatimukset.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

LVI-suunnitelman avulla varmistetaan järjestelmien toiminta

LVI-suunnitelman hankkiminen ja laatiminen on tärkeä vaihe omakotitalon rakennusurakassa tai peruskorjauksessa. Hyvin laadittu suunnitelma auttaa varmistamaan, että omakotitalon LVI-järjestelmät toimivat optimaalisesti, ovat energiatehokkaita ja täyttävät asukkaiden tarpeet.

Omakotitaloon tehtävän LVI-suunnitelman tarkoituksena on määrittää oikeat ratkaisut lämmityksen, ilmanvaihdon ja vesihuollon osalta. Suunnitelma huomioi talon ominaisuudet, kuten koko, sijainti, suuntaus ja asukasmäärä, sekä paikalliset rakentamismääräykset ja energiatehokkuusvaatimukset.

Lämmitysjärjestelmän osalta suunnitelma voi sisältää valinnan esimerkiksi maalämmöstä, ilmalämpöpumpuista tai kaukolämmöstä. Suunnittelija määrittelee lämmityspattereiden tai lattialämmityksen tarpeen ja sijoittelun eri huoneisiin. Lisäksi suunnitelmassa huomioidaan lämmönjakojärjestelmä ja säätöventtiilit.

Ilmanvaihtojärjestelmän osalta LVI-suunnitelma määrittelee, miten talon ilmanvaihto hoidetaan. Se voi sisältää tietoa ilmanvaihtokoneiden sijoittelusta, kanavistosta ja tulo- ja poistoilmaventtiilien tarpeesta eri tiloissa. Lisäksi suunnitelma voi ottaa huomioon energiatehokkaat lämmön talteenottojärjestelmät ja suodattimet.

Vesihuollon osalta LVI-suunnitelma sisältää tietoa käyttövesijärjestelmän ja viemäröinnin toteutuksesta. Se määrittelee putkien sijoittelun, vesikalusteiden valinnan ja asennuksen, sekä viemäriputkistojen kulun. Tarvittaessa suunnitelma voi sisältää myös erilliset järjestelmät, kuten sadevesijärjestelmän tai mahdolliset erikoisvedot.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Mitä LVI-suunnitelmassa otetaan huomioon?

Kohteen yleiset tiedot

LVI-suunnitelmassa otetaan huomioon kohteen yleiset tiedot, kuten rakennuksen tyyppi (esimerkiksi omakotitalo, kerrostalo, liikerakennus), rakentamisvuosi, käyttötarkoitus ja tulevat käyttäjät.

Suunnitelmassa otetaan huomioon alueen kaavoitus määräykset ja -rajoitukset. Esimerkiksi tietyillä alueilla voi olla rajoituksia lämmitysjärjestelmän valinnassa tai ilmanvaihtojärjestelmän tehokkuudessa.

Jos kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella, LVI-suunnitelma huomioi tämän ja varmistaa, että vedenkäsittelyjärjestelmät täyttävät pohjavesien suojelun vaatimukset.

LVI-suunnitelmassa otetaan huomioon maaperän ominaisuudet, kuten kantavuus, kosteusolosuhteet ja mahdolliset pohjavedenpinnan korkeudet. Tämä vaikuttaa esimerkiksi lämmitysjärjestelmän valintaan ja putkistojen sijoitteluun.

Suunnitelmassa otetaan huomioon tontin pinta-ala ja sen vaikutus LVI-järjestelmien mitoitukseen ja kapasiteettiin. Suuremmalla tontilla voi olla enemmän tilaa esimerkiksi aurinkokeräimille tai maalämpökaivoille.

LVI-suunnitelma huomioi rakennusten pinta-alan ja sen vaikutuksen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän tehontarpeeseen. Suuremmassa rakennuksessa tarvitaan usein suurempi ja tehokkaampi LVI-järjestelmä.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Ilmanvaihto

LVI-suunnitelma ottaa huomioon asukkaiden määrän ja heidän käyttötarpeen. Esimerkiksi suuremman asukasmäärän talossa tarvitaan enemmän vesikalusteita, suurempi lämmitys- ja ilmanvaihto kapasiteetti sekä tarpeenmukaisia järjestelmiä.

Ilmanvaihto on tärkeä osa kiinteistön toimivuutta ja viihtyisyyttä. Se varmistaa raikkaan ilman saannin sisätiloihin, poistaa epäpuhtauksia ja ylläpitää sopivaa ilmanvaihdon tasoa. Ilmanvaihtojärjestelmän avulla ilma vaihtuu säännöllisesti ja tehokkaasti, mikä edistää terveellistä ja viihtyisää sisäilmastoa.

Ilmanvaihtokone on keskeinen osa ilmanvaihtojärjestelmää. Se vastaa raikkaan ilman tuottamisesta, epäpuhtauksien poistamisesta ja ilmavirtojen säätelystä. 

Ilmanvaihtokoneessa on usein suodattimia, jotka estävät pölyn, siitepölyn ja muiden hiukkasten pääsyn sisätiloihin. Lisäksi ilmanvaihtokoneessa voi olla lämmön talteenottolaite, joka hyödyntää poistoilmasta talteen otettua lämpöä lämmittämään sisään virtaavaa raikasta ilmaa.

Venttiilit ovat ilmanvaihtojärjestelmän osia, joita käytetään ilmavirtojen säätelyyn ja ohjaamiseen eri tiloissa. Ne mahdollistavat ilman jakamisen tasaisesti ja hallitusti eri huoneisiin. Venttiileitä voidaan säätää tarpeen mukaan, jolloin ilmavirta voidaan ohjata esimerkiksi huoneen lämpötilan tai kosteuden mukaan.

Poistotuuletus on osa ilmanvaihtojärjestelmää, joka poistaa epäpuhtauksia ja kosteutta erityisistä tiloista, kuten kylpyhuoneista, pesutiloista ja keittiöistä. Poistotuuletuksen avulla poistoilma johdetaan ulos kiinteistöstä, mikä estää kosteuden ja hajujen leviämisen ja parantaa sisäilman laatua.

Jäähdytys voi olla osa ilmanvaihtojärjestelmää, erityisesti lämpimissä ilmasto-olosuhteissa. Jäähdytysjärjestelmä voi olla integroitu ilmanvaihtokoneeseen tai erillinen järjestelmä, joka tuottaa viileää ilmaa sisätiloihin tarpeen mukaan.

Jäähdytysjärjestelmä voi sisältää esimerkiksi kompressorin ja jäähdytyspatterit, jotka alentavat sisäilman lämpötilaa.

Kanavien nousu kohdat ovat osa ilmanvaihtojärjestelmää, jossa ilmakanavat nousevat ylemmille kerroksille tai huonetiloihin, joissa ilmanvaihto on tarpeen.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

 

Vesi- ja viemärijärjestelmät

Vesi- ja viemärijärjestelmät ovat tärkeitä osia kiinteistön toimivuudelle ja asumismukavuudelle. Ne varmistavat puhtaan käyttöveden saatavuuden ja tehokkaan jätevesien käsittelyn. 

Käyttöveden hankintaan liittyy yleensä vesijohtoverkosto, joka toimittaa puhdasta juomavettä kiinteistölle. Kiinteistön vesi tulee yleensä kunnan vesijohtoverkosta tai omaan kaivoon perustuvasta vesihuolto ratkaisusta. Vesimittari ja tarvittavat sulkuventtiilit asennetaan yleensä kiinteistön vesijohtojärjestelmään.

Jätevesien käsittelyjärjestelmä varmistaa, että kiinteistön jätevedet käsitellään asianmukaisesti ja turvallisesti. Tämä voi sisältää erilaisia menetelmiä, kuten viemärijärjestelmän kautta tapahtuvaa jätevesien keräämistä ja kuljettamista jätevedenpuhdistamolle tai jätevesijärjestelmän, kuten umpisäiliön, käyttöä alueilla, joissa ei ole viemäriverkostoa.

Tuuletusviemärin nousu on tärkeä osa viemärijärjestelmää. Se mahdollistaa ilmanvaihdon ja paineentasauksen viemäriverkostossa. Tuuletusviemäri estää epämiellyttävien hajujen leviämisen ja varmistaa, että viemärit toimivat tehokkaasti ja esteettömästi.

Pesukoneiden liitännät sisältävät vesiliitännän ja viemäriliitännän, jotka mahdollistavat pesukoneen käytön. Vesiliitäntä liitetään käyttövesiverkostoon, ja viemäriliitäntä ohjaa pesuvedet viemäriverkostoon. On tärkeää varmistaa, että liitännät ovat tiiviit ja asianmukaisesti asennetut veden vuotojen estämiseksi.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Vesikalusteet

Vesikalusteet ovat tärkeitä osia kiinteistön vesihuolto järjestelmässä. Ne mahdollistavat veden käytön eri tiloissa, kuten keittiössä, kylpyhuoneessa ja WC:ssä. 

Hanat ovat vesipisteitä, joista vettä voidaan ottaa käyttöön ja sulkea tarpeen mukaan. Keittiössä hanat mahdollistavat veden saannin pesu- ja ruoanlaitto toimintoihin. 

Kylpyhuoneessa hanat tarjoavat veden esimerkiksi käsien pesua, hampaiden harjausta ja kasvojen pesua varten. Hanojen tyypit voivat vaihdella, ja niitä voi olla esimerkiksi yksinivelhanoja tai sekoittajahanoja, joissa on sekä kylmän että lämpimän veden säätömahdollisuus.

Kaivot ovat vesipisteitä, joista vettä voidaan ottaa käyttöön ulkotiloissa tai esimerkiksi autotallissa. Ne voivat sisältää hanoja tai muita vesilähteitä, jotka tarjoavat vettä esimerkiksi auton pesuun, puutarhan kasteluun tai muiden ulkotilojen tarpeisiin.

WC:n kiinnitys tarkoittaa WC-istuimen asentamista ja liittämistä vesijohtoverkostoon sekä viemäriverkostoon. WC-istuimen kiinnitys vaatii huolellista asennusta ja varmistaa, että vesi virtaa oikein WC:hen ja että jätevedet johdetaan asianmukaisesti viemäriin. Tämä sisältää vesiliitännän ja viemäriliitännän varmistamisen sekä tiivistysten asentamisen estämään vuotoja.

Vesikalusteiden oikea asennus ja toimivuus ovat tärkeitä, jotta vesihuoltojärjestelmä toimii tehokkaasti ja vesivuodot tai viemäriongelmat vältetään. On suositeltavaa käyttää ammattilaista vesikalusteiden asennuksessa varmistaakseen, että työ suoritetaan oikein ja turvallisesti. 

Lisäksi säännöllinen huolto ja tarkastus vesikalusteille auttavat estämään mahdollisia vaurioita ja varmistamaan niiden pitkäikäisen toiminnan.

Lämmitys

Lämmitys on tärkeä osa kiinteistön mukavuutta ja asumisviihtyvyyttä. Se varmistaa sisätilojen lämpötilan säätelyn eri vuodenaikoina. 

Lämmityksen tapa voi vaihdella eri kiinteistöissä ja alueilla. Yleisimmät lämmitystavat ovat kaukolämpö, sähkö lämmitys, maalämpö, ilmalämpöpumput ja puulämmitys. Lämmitystavan valinta riippuu useista tekijöistä, kuten kiinteistön sijainnista, energialähteiden saatavuudesta, taloudellisista seikoista ja ympäristövaikutuksista.

Lämmitysjärjestelmän tyyppi määrittelee, miten lämpö tuotetaan ja jaetaan kiinteistössä. Esimerkkejä lämmitysjärjestelmistä ovat patterilämmitys, lattialämmitys ja konvektorilämmitin. Lämmitysjärjestelmän sijoitus puolestaan määrittää, missä osassa kiinteistöä lämmityslaitteet sijaitsevat. Tämä voi olla esimerkiksi erillisessä teknisessä tilassa, ullakolla, kellarissa tai ulkotiloissa.

Lämmitysjärjestelmän laitteiden sijoittaminen on tärkeä harkinta. Lämmönlähteen, kuten kattilan, lämpöpumpun tai uunin, sijoittaminen vaatii asianmukaisen tilan ja turvalliset olosuhteet. Lisäksi lämmityslaitteiden jako tapahtumien, kuten lämmönjakokeskuksen, venttiilien ja pumppujen, sijainti vaikuttaa lämmön tasaiseen jakautumiseen kiinteistön eri tiloihin.

Lämmitysjärjestelmän suunnitteluun vaikuttavat monet tekijät, kuten kiinteistön koko, eristysominaisuudet, energiatehokkuustavoitteet ja budjetti. On suositeltavaa hankkia ammattilaisen apua lämmitysjärjestelmän suunnittelussa ja asennuksessa, jotta varmistetaan turvallinen ja energiatehokas lämmitysratkaisu. 

Ammattilainen pystyy arvioimaan kiinteistön tarpeet, suunnittelemaan sopivan järjestelmän ja sijoittamaan laitteet optimaalisesti. Lisäksi säännöllinen huolto ja tarkastus lämmitysjärjestelmälle auttavat niiden ylläpidossa.

LVI-suunnittelu hinta

Uusissa rakennuskohteissa LVI-suunnittelu maksaa keskimäärin noin 800 € – 2.000 € kohteesta ja suunnittelutyön laajuudesta riippuen. Esimerkiksi rakennesuunnittelija, arkkitehti tai talopaketin toimittaja on jo saattanut mitoittaa kiinteistön, jolloin lämmöntarve laskemia tai energiatodistusta ei tarvitse teettää erikseen.

Uusien rakennuskohteiden LVI-suunnittelu on tärkeä osa rakennus prosessia ja sen tarkoituksena on varmistaa toimiva ja tehokas LVI-järjestelmä kiinteistössä. 

Suunnitelma sisältää yksityiskohtaiset tiedot lämmityksestä, ilmanvaihdosta ja vesihuollosta, ja se auttaa varmistamaan, että LVI-järjestelmä täyttää tarvittavat määräykset, energiatehokkuusvaatimukset ja asukkaiden tarpeet.

LVI-suunnittelun hinta vaihtelee kohteen ja suunnittelutyön laajuuden mukaan. Yleensä suunnittelutyön hinta sisältää suunnittelijan palkkion ja tarvittavat materiaalit sekä mahdolliset tarkastukset ja laskelmat. 

Hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa rakennuksen koko, LVI-järjestelmien monimutkaisuus, tarvittavien laskelmien ja simulointien määrä, sekä suunnittelutyön vaadittu aika.

On totta, että joissain tapauksissa osa LVI-suunnittelu voi olla tehty esimerkiksi rakennesuunnittelijan, arkkitehdin tai talopaketin toimittajan toimesta. Tällöin lämmöntarve laskelmia tai energiatodistusta ei välttämättä tarvitse teettää erikseen, mikä voi vaikuttaa suunnittelun hintaan. Tässä tapauksessa LVI-suunnittelijan tehtävä voi keskittyä LVI-järjestelmien tarkempaan suunnitteluun ja toteutukseen.

On tärkeää huomata, että LVI-suunnittelu on investointi, joka voi tuoda merkittäviä hyötyjä pitkällä aikavälillä. Hyvin suunniteltu ja energiatehokas LVI-järjestelmä voi pienentää lämmitys- ja vesi kustannuksia sekä parantaa asumismukavuutta ja sisäilman laatua.

Suositeltavaa on ottaa yhteyttä ammattitaitoiseen LVI-suunnittelijaan, joka pystyy arvioimaan suunnittelu tarpeet ja antamaan tarkempaa tietoa LVI-suunnittelun kustannuksista.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

 

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.